MAAILMAN PARAS
KORJAAMO-OHJELMISTO

Kaikenkokoisille autokorjaamoille!

Auto­korjaamo.fi on moni­puolinen kor­jaamo-ohjel­misto, josta löy­ty­vät kaik­ki auto­kor­jaamo­yri­tyksen tar­vit­semat digi­taaliset työkalut.

Ohjelmiston käyt­tä­jänä pys­tyt tar­joa­maan alan pa­rasta asia­kas­ko­ke­musta ensim­mäi­sestä kus­tan­nus­ar­vios­ta – aina kat­ta­viin mak­su­ta­poi­hin as­ti. Ohjel­mis­to auto­ma­ti­soi mon­ta oman kor­jaa­mo­si kan­nal­ta olen­nais­ta toi­mis­to­työn vai­het­ta. Näin sääs­tät aika­si tuot­ta­vaan työ­hön ja sääs­tät sel­vää ra­haa.

Kor­jaamo-ohjelmiston hin­ta on vain 37 euroa kuukau­dessa (sis. alv).

Tarjoamme nyt 6 kuukauden ilmaisen kokeilun uusille käyttäjille!

»  Digi­ta­li­soi kor­jaa­mo­si toi­mis­to­ru­tii­nit

»  Va­pau­ta ai­ka­si tuot­ta­vaan työ­hön

»  Työ­mää­räyk­set ja huol­to­se­los­teet no­peas­ti

»  Säh­köi­nen työ­ka­len­te­ri

»  Asia­kas­his­to­rian tal­len­nus pil­veen

»  Kuva­vies­tit ja vi­deo­tal­len­teet suo­raan asiak­kaalle

»  Suo­rat lin­kit merk­ki­koh­tai­siin huol­to­kir­joi­hin

»  Las­ku­tus ja mak­su­pääte

»  Myös va­kuu­tus­yhtiö­las­kujen kä­sit­tely

Vapauta aikasi tuottavaan työhön

Korjaamo-ohjel­mis­ton tu­lisi hel­pot­taa ja no­peut­taa kor­jaa­mo­yrit­tä­jän toi­mis­to­ru­tii­neja niin, että aika sääs­tyy tuot­ta­vaan työ­hön. Va­kuu­tam­me, että Auto­kor­jaa­mo.fi -kor­jaa­mo-ohjel­mis­tom­me on par­haim­mil­laan nimen­omaan tässä.

Työ­vai­heet ete­nevät kor­jaa­mo­yri­tyk­selle so­pi­vas­sa loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­sessä. Ja oh­jel­mis­to huo­leh­tii sau­mat­to­masti ja il­man vii­vei­tä useis­ta tie­to­hauis­ta – esi­mer­kik­si sil­loin kun pi­tää ha­kea rekis­te­ri­nu­me­rol­la asiak­kaan au­ton huol­lon si­säl­tö ja ohje­ajat sekä tar­vit­ta­vat vara­osat.

Us­kal­lam­me sanoa, että kus­tan­nus­ar­vi­om­me on no­pein maa­il­mas­sa. Ja nap­pia pai­na­mal­la se myös muut­tuu työ­mää­räykseksi. Vara­osa­tilauk­set voit ha­lu­tes­sasi auto­ma­ti­soi­da. Ja käy­tös­sä­si on mark­ki­noi­den par­haat työ­määräykset asiak­kail­le­si tu­los­tet­ta­vak­si ja au­ton työ­his­to­riaan tal­len­net­ta­vaksi. Maks­ui­hin ja las­ku­tuk­seen voit käyt­tää eri vai­hto­eh­toja, jotka myös tai­pu­vat kaik­kiin käy­tän­nön ti­lan­tei­siin – myös va­kuu­tus­yh­tiöi­den las­kut­ta­mi­seen.

Jarin Videocorner avaa korjaamo-ohjelmiston toimintaa

Helppo ja nopea käyttöönotto

Auto­korjaa­mo.fi kor­jaamo-oh­jel­mis­to on ny­ky­ai­kai­nen pil­vi­pal­ve­lu. Mi­tään ei tar­vit­se asen­taa ja kaik­ki toi­mii net­ti­se­lai­mel­la. Syö­tät vain saa­masi käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja jär­jes­tel­mä on heti käy­tet­tä­vis­säsi.

Kaik­keen tä­hän saat hen­ki­lö­koh­tais­en opas­tuk­sen. Ota yh­teyt­tä ja pan­naan hom­ma käyn­tiin!

Ota yhteyttä

Tutustu ominaisuuksiin

Maailman nopein kustannusarvio

Auto­kor­jaamo-ohjel­mis­ton toi­min­nal­li­suus pe­rus­tuu au­ton­val­mis­tajien mää­rit­tä­miin huolto- ja kor­jaus­töi­den si­säl­töi­hin ja ohje­ai­koi­hin. Näet heti myös tar­vit­ta­vien osien saa­ta­vuu­den ja net­to­hin­nat.

Teet muu­ta­mas­sa se­kun­nis­sa omiin hin­toi­hi­si pe­rus­tu­van am­mat­ti­mai­sen kus­tan­nus­ar­vion – työ­suo­rit­teet ja vara­osat eri­tel­tyi­nä sekä tulos­tat tai toi­mi­tat sen säh­köi­ses­ti asiak­kaal­lesi.

Työkalenteri

Käy­tös­säsi on monen mie­les­tä mark­ki­noi­den paras säh­köi­nen työ­ka­len­teri. Näet yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä päi­vän, vii­kon tai kuu­kau­den ti­lan­teen ja täyt­tö­as­teen me­kaa­nik­ko­koh­tai­sesti. Halu­tes­sasi asiak­kaasi voi­vat va­ra­ta erik­seen va­lit­se­mia­si va­pai­ta ai­ko­ja suo­raan verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Autokor­jaa­mo-ohjel­mis­to las­kee tar­vit­ta­van ajan työl­le tai mää­rä­ai­kais­huol­lolle au­to­val­mis­ta­jan an­ta­mien ohje­ai­ko­jen ja kor­jaa­mo­koh­tais­ten ase­tus­ten mu­kai­ses­ti ja näyt­tää koko­nais­ajan kalen­te­ri­nä­ky­mäs­sä.

Osat automaattisesti kustannusarvioon ja työmääräykseen

Autokorjaamo-ohjelmisto ehdottaa automaattisesti kustannus­arviolle valittuihin töihin kuuluvat osat, mutta käyttäjä voi halutessaan vaihtaa ehdotettujen tilalle paremmin sopivat tuotteet tarjolla olevista vaihto­ehdoista. Näet heti osien saatavuudet ja omat netto-ostohintasi ja paikallisen kuluttaja­hinta­ehdotuksen. Tuotteiden asiakas­hinnoitteluun kustannus­arviolle ja työ­määräykselle käytetään asetuksia, jotka pääset itse muokkaamaan.
tulossa ominaisuus

Mobiilisovellus mekaanikoille

Mekaanikoille on tarjolla oma mobiili­sovellus, jonka kalenteri­näky­mästä löytyvät kaikki omat työt ja työ­vaiheet. Suoraan sovel­luksesta on mahdol­lista kuitata työ­kohteet tar­kistetuiksi, korja­tuiksi tai tehdä vika­merkinnät. Myös vapaan tekstin kirjoitus työ­mää­räyksen huomautus­tietoihin onnis­tuu. Vuoden 2024 aikana sovellus laa­jenee myös työ­aikojen seuran­nan työ­kaluksi.

Ohjeaikojen kompensointi

Auto­val­mis­ta­jien työ­si­säl­löt ja oh­je­ajat ovat käy­tös­sä­si il­man lisä­hin­taa. Oh­jel­mis­to pois­taa auto­maat­ti­ses­ti ohje­ai­ko­jen pääl­lek­käi­syy­det, esi­mer­kik­si jar­ru­töi­den yh­tey­des­sä. Näin si­nun on help­po jat­kaa kus­tan­nus­ar­vion muok­kaus­ta val­miik­si las­ke­tun koko­nais­ajan poh­jalta.

Omien hinnoitteluehtojen asettaminen

Korjaamo­yritys te­kee itse kaik­ki pää­tök­set hin­noit­te­lun osal­ta. Ase­tat työ­si tun­ti­hin­nan ja omat ker­toi­me­si au­ton­val­mis­ta­jil­ta tu­le­vil­le oh­je­ajoil­le se­kä paik­ka­kun­ta­koh­tai­sil­le osien hin­noil­le. Ase­tus­ten jäl­keen, kor­jaa­mo-oh­je­lmis­to te­kee las­kel­mat au­to­maat­ti­sesti ha­lua­mal­lasi ta­val­la. Tie­ten­kin voit aina muut­taa hin­to­ja vie­lä kus­tan­nus­ar­vio­vai­hees­sa.

Helppoa varaosien tilaaminen

Autokorjaamo-oh­jel­mis­ton käyt­tä­jä­nä pää­tät itse mis­tä tar­vit­se­ma­si vara­osat ti­laat. Pal­ve­lum­me tar­joaa kui­ten­kin erit­täin hel­pon ta­van ti­la­ta työ­mää­räyk­seen kuu­lu­vat vara­osat na­pin pai­nal­luk­sella. Tai jopa täy­sin auto­maat­ti­sesti.

Sähköinen huoltoseloste

Mekaa­nik­kosi tai työn­­joh­ta­ja täyt­tää säh­­köi­sen huol­to­­se­los­teen ja se tal­len­tuu kor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton si­säi­­seen huol­to­­kir­jaan. Kun auto seu­raa­van ker­ran tuo­daan huol­­toon, voi hel­pos­ti tar­kis­taa edel­lisi­llä ker­roil­la teh­ty­jen töi­den si­säl­löt. Ajo­neu­vo­koh­tai­nen huol­to­kir­ja on kaik­kien Autokor­jaa­mo-oh­jel­mis­toa käyt­tä­vien yri­tys­ten näh­tä­vis­sä – toki il­man yri­tys­koh­tai­sia tiet­oja.

Asiakasrekisteri

Löydät asiak­kaasi kä­den kään­­tees­sä ni­mel­lä, au­ton re­kis­te­ri­­tun­nuk­­sella tai mil­lä ta­han­sa tal­let­­ta­mal­­lasi tie­dolla. Uusien asiak­­kai­den tie­dot voit li­sä­tä hel­­pos­ti itse tai edul­li­sen Traficom-lisä­­pal­ve­lun kaut­ta. Asia­kas­­tie­dot var­muus­­ko­pi­oi­­daan au­to­­maat­­ti­ses­ti Autokor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton pil­veen. Kor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton asia­kas­­re­kis­teri täyt­tää ylei­sen tie­to­­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­­muk­set.

Asiakasmuistutukset

Voit asettaa autokorjaamo-ohjelmiston muistuttamaan asiakastasi lähestyvästä ajan­varauksesta viestinä matka­puhelimeen tai sähköpostiin.

Asiakastyytyväisyys­kyselyt ja palautteet

Ajoneuvon noudon jälkeen asiakkaallesi lähetetään matkapuhelimeen linkki asiakastyytyäisyyskyselyyn. Näet kaikki saamasi palautteet suoraan järjestelmästä, mahdolliset reklamaatiot tulee hoidettua nopeasti ja pidät asiakkaat tyytyväisenä.

Kuluttajat arvostavat nykyaikaisia palautekanavia ja palautteita annetaankin todella aktiivisesti – ja korjaamo-ohjelmistoa käyttävien autokorjaamoiden asiakkaat ovatkin poikkeuksellisen tyytyväisiä juuri näiden korjaamoiden palveluihin – asiakastyyväisyys on tällä hetkellä liki 9,5 / 10.

Oikeat voiteluaineet – automaattisesti

Autokorjaamo.fi -tieto­kanta an­taa au­to­maat­ti­ses­ti rekis­te­ri­nu­me­ron pe­rus­teel­la oi­kean moot­to­ri­öljyn tyy­pin ja tar­vit­ta­van täyt­tö­mää­rän. Va­lin­ta ei voi­si olla hel­pom­paa!

Lisämaksullinen ominaisuus

Käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuus

Työnantaja vastaa siitä, että ajanmukaiset käyttö­turvallisuus­tiedotteet ovat työn­tekijöiden luettavissa ja työn­antajan on lisäksi pidettävä ajan tasalla olevaa kauppa­nimen mukaista luetteloa työ­paikalla käytet­tävistä kemikaaleista.

Saat käyttöösi yli 500 eri­lai­sen kemi­kaa­lin viran­­omais­­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät käyt­tö­­tur­val­li­suus­­tie­dot­teet. Valit­set korjaamossasi käyt­tä­mä­si ke­mi­kaa­lit, teet nii­den ris­ki­­kartoitukset ja pidät laki­­sää­tei­set do­ku­men­tit saatavilla ohjelmiston vi­ran­omais­­nä­ky­mässä.

Vin check

VIN Check on esi­mer­kki työ­tä­si hel­pot­ta­vis­ta li­sä­mak­sul­li­sis­ta työ­ka­luis­tam­me. VIN Check ha­kee VAG-kon­ser­nin au­to­­merk­kien ja -mal­lien tar­kat tek­ni­set omi­nai­suu­det ja yh­teen­so­pi­vien lisä­va­rus­tei­den tie­dot. Vara­osia ha­kies­sa­si VIN Check näyt­tää auto­maat­ti­ses­ti oi­keat vaih­to­eh­dot.

VIN Check on peruskäytössä ilmainen ja maksaa vain, jos hakuja tehdään paljon.

Lisämaksullinen ominaisuus

Laitetiedostot

Bosch KTS ja Esitronic -käyttäjät saavat kaikki diagnostiikan doku­mentit talteen Auto­korjaamo-ohjelmiston pilvi­palveluun ja voit liittää ne työ­määräysten ja las­kujen liitteeksi. Mekaanikkosi näkevät ajo­neuvo­kohtaisesta huolt­ohistoriasta mitä mittauksia ja arvoja edellisellä käyntikerralla autosta otettiin ja saatiin. Kaikki dokumentit ovat jälki­käteen katseltavissa ja tulos­tettavissa.

tulossa ominaisuus

Valmis Bosch KTS -diag­nostiikka­laitteille ja tulossa myös Launch -laitteille!

Lisämaksullinen ominaisuus

Huoltovideo

Autokorjaamo-ohjel­mis­tol­­lam­me voit lä­het­tää asiak­­kaal­le­si pu­he­­li­meen tai säh­kö­­pos­tiin lin­kin me­kaa­­ni­kon ku­vaa­­maan ly­hy­een vi­de­oon, jos­sa hän ker­too au­ton kun­nos­ta ja eh­do­­te­tuis­ta lisä­­töis­tä. Ope­­tel­lun ru­tii­nin avul­la tar­koi­­tuk­seen va­ra­tun lait­teen käyt­tö on help­poa ja luon­te­vaa. Tar­vit­taes­sa vi­deon si­jaan voi lä­het­tää myös kuva­vies­tejä.

Lisämaksullinen ominaisuus

Integroitu maksupääte

Autokorjaamo-ohjelmiston käyt­tä­jil­le on tar­jol­la mark­ki­noi­den help­po­käyt­töi­sin in­te­groi­tu mak­su­pää­te – lai­tat vain vir­ta­joh­don sei­nään, odo­tat muu­ta­man mi­nuu­tin ja voit ve­loit­taa asiak­kai­tasi. Mak­­su­jen osit­ta­mi­nen on­nis­tuu hel­­pos­ti. Kuten myös hy­vi­tyk­set ta­kai­­sin kor­til­le. Mak­su­päät­teen käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­set. Kor­jaa­mo­asiak­kaam­me ovat sääs­tä­neet jopa kym­me­niä tu­han­sia eu­roja mak­sun­­vä­li­tyk­sen vuo­si­ku­luis­sa.

Riskitön kuluttajalasku

Käy­tös­säsi on ku­lut­ta­ja­las­ku­tus­pal­ve­lu. Pal­ve­lu tar­kis­taa asiak­kaa­si luot­to­tie­dot se­kun­neis­sa. Kor­jaa­mo­yri­tys saa ra­hat kah­den työ­päi­vän si­säl­lä ja vas­taa­vas­ti asiak­kaa­si saa ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa tai mah­dol­li­suu­den mak­saa eris­sä. Kor­jaa­mol­le­si pal­ve­lun kus­tan­nus on kort­ti­mak­sun luok­kaa.

Maksaminen ennakkoon verkkomaksulla

Voit tarjota asiakkaallesi mahdollisuuden maksaa valmis­tunut työ ennak­koon verkko­maksuna. Asiakas saa kaikki työhön liittyvät doku­mentit, eli työ­määräyksen, tarkistus­listat ja kuitin maksus­taan suoraan sähkö­postiinsa. Voit keskittyä sujuvaan asiakaspalveluun ajoneuvon noudon yhteydessä eikä aika kulu paperitöihin.

Verkkolasku

Autokor­jaa­mo-oh­jel­mis­tos­sa on verk­ko­las­ku­tus­pal­ve­lu si­sään­ra­ken­net­tu­na, joka on yritysasiakkaiden kohdalla lakisääteinen ja pakollinen. Saat pal­ve­lun käyt­töö­si hy­väk­sy­mäl­lä käyt­tö­eh­dot ja me hoi­dam­me so­pi­muk­set kun­toon puo­les­tasi. Voit ha­lu­tes­sa­si ot­taa li­säk­si käyt­töön pa­pe­ri­las­ku­jen tu­los­tus- ja pos­ti­tus­pal­ve­lun.

Vakuutusyhtiö­laskutus

Vakuutus­yhtiöiden laskut­ta­mi­nen on help­poa. Oma­vas­tuun ja ar­von­lisä­vero­kan­to­jen las­kut­ta­misen voi teh­dä erik­seen eri osa­puol­ten kes­ken yh­del­lä työ­mää­räyk­sellä. Nä­ky­mä on vi­su­aali­ses­ti sel­keä ja kor­jaa­mo­yrit­tä­jille no­pea käyt­tää kai­kis­sa eteen tu­le­vis­sa ti­lan­teis­sa oli­pa ky­sees­sä yk­sityis­hen­kilö tai yri­tys­asia­kas.

Noutolaatikkojen käyttäminen avainten noutoon

Avainten nouto­laatikko on kätevä ennakko­maksua käyt­täville asiak­kaille. Autokorjaamo.fi -lähettää maksun jälkeen nouto­koodin ja nouto-ohjeet asiak­kaalle. Korjaamo-ohjel­mistoon voi liit­tää halua­mansa lait­teiston halua­mallaan sijoit­telulla ja turva­tasolla. Kysy meiltä lisää!
Autokorjaamo.fi korjaamo-ohjelmisto on jo sellaisenaan hyödyllinen kokonaisuus digitaalisia työkaluja. Halutessasi saat kauttamme markkinoiden edullisimmilla hinnoilla myös lisäpalveluita, kuten HaynesPro, ESI[tronic] ja Autodata.
Autokorjaamo.fi korjaamo-ohjelmisto on erittäin hyödyllinen kokonaisuus digitaalisia työkaluja. Halutessasi saat kauttamme edullisesti myös lisä­palveluita, kuten HaynesPro ja ESI[tronic].
Haynespro Workshopdata™ on tieto­pankin laajin versio, joka sisäl­tää moni­merkki­korjaa­moiden tarvit­semat tiedot kuten korjaus­ohjeet, säätö­arvot, määrä­aikais­huoltojen viral­liset sisällöt, auton­valmis­tajien viral­liset ohje­ajat, moottorin­ohjauksen ja mukavuus­sähkön sähkö­kaaviot, vian­haku­oppaat, yleisim­pien vika­tapaus­ten tieto­pankin, valmis­tajien tek­niset tie­dot­teet ja tiedot takaisin­kutsuista. Auto­korjaamo.fi-käyttäjät saavat kaiken tämän erittäin edul­lisesti.
Bosch ESI[tronic 2.0 Online -diag­nos­tiik­ka­oh­jel­mis­to tar­joaa kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot tehok­kaa­seen ja am­mat­ti­mai­seen ajo­neu­vo­jen huol­toon, diag­no­soin­tiin ja kor­jauk­seen. Kor­jaa­mot voi­vat tar­vit­taes­sa os­taa li­sens­sin mo­du­laa­ri­siin oh­jel­mis­to­pa­ket­tei­hin. Oh­jel­mis­to pä­ivit­tyy jat­ku­vas­ti taus­tal­la lisä­ten tie­toja ajo­neu­vois­ta, joten sen kat­ta­vat tie­dot ovat aina ajan ta­salla.