MAAILMAN PARAS
KORJAAMO-OHJELMISTO

Kaiken­kokoisille auto­korjaamoille!

Auto­korjaamo.fi on moni­puolinen kor­jaamo-ohjel­misto, josta löy­ty­vät kaik­ki auto­kor­jaamo­yri­tyksen tar­vit­semat digi­taaliset työkalut.

Ohjelmiston käyt­tä­jänä pys­tyt tar­joa­maan alan pa­rasta asia­kas­ko­ke­musta ensim­mäi­sestä kus­tan­nus­ar­vios­ta – aina kat­ta­viin mak­su­ta­poi­hin as­ti. Ohjel­mis­to auto­ma­ti­soi mon­ta oman kor­jaa­mo­si kan­nal­ta olen­nais­ta toi­mis­to­työn vai­het­ta. Näin sääs­tät aika­si tuot­ta­vaan työ­hön ja sääs­tät sel­vää ra­haa.

Kor­jaamo-ohjel­mis­ton hin­ta on vain 37 euroa kuu­kau­dessa (sis. alv).

Tar­joam­me nyt 6 kuu­kau­den ilmai­sen ko­kei­lun uusil­le käyt­tä­jil­le!

»  Digi­ta­li­soi kor­jaa­mo­si toi­mis­to­ru­tii­nit

»  Va­pau­ta ai­ka­si tuot­ta­vaan työ­hön

»  Työ­mää­räyk­set ja huol­to­se­los­teet no­peas­ti

»  Säh­köi­nen työ­ka­len­te­ri

»  Asia­kas­his­to­rian tal­len­nus pil­veen

»  Kuva­vies­tit ja vi­deo­tal­len­teet suo­raan asiak­kaalle

»  Suo­rat lin­kit merk­ki­koh­tai­siin huol­to­kir­joi­hin

»  Las­ku­tus ja mak­su­pääte

»  Myös va­kuu­tus­yhtiö­las­kujen kä­sit­tely

Vapauta ai­ka­si tuottavaan työhön

Korjaamo-ohjel­mis­ton tu­lisi hel­pot­taa ja no­peut­taa kor­jaa­mo­yrit­tä­jän toi­mis­to­ru­tii­neja niin, että aika sääs­tyy tuot­ta­vaan työ­hön. Va­kuu­tam­me, että Auto­kor­jaa­mo.fi -kor­jaa­mo-ohjel­mis­tom­me on par­haim­mil­laan nimen­omaan tässä.

Työ­vai­heet ete­nevät kor­jaa­mo­yri­tyk­selle so­pi­vas­sa loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­sessä. Ja oh­jel­mis­to huo­leh­tii sau­mat­to­masti ja il­man vii­vei­tä useis­ta tie­to­hauis­ta – esi­mer­kik­si sil­loin kun pi­tää ha­kea rekis­te­ri­nu­me­rol­la asiak­kaan au­ton huol­lon si­säl­tö ja ohje­ajat sekä tar­vit­ta­vat vara­osat.

Us­kal­lam­me sanoa, että kus­tan­nus­ar­vi­om­me on no­pein maa­il­mas­sa. Ja nap­pia pai­na­mal­la se myös muut­tuu työ­mää­räi­mek­si. Vara­osa­tilauk­set voit ha­lu­tes­sasi auto­ma­ti­soi­da. Ja käy­tös­sä­si on mark­ki­noi­den par­haat työ­se­los­teet asiak­kail­le­si tu­los­tet­ta­vak­si ja au­ton työ­his­to­riaan tal­len­net­ta­vaksi. Maks­ui­hin ja las­ku­tuk­seen voit käyt­tää eri vai­hto­eh­toja, jotka myös tai­pu­vat kaik­kiin käy­tän­nön ti­lan­tei­siin – myös va­kuu­tus­yh­tiöi­den las­kut­ta­mi­seen.

Jarin Video­corner avaa kor­jaa­mo-ohjel­mis­ton toimintaa

Helppo ja nopea käyt­töön­otto

Auto­korjaa­mo.fi kor­jaamo-oh­jel­mis­to on ny­ky­ai­kai­nen pil­vi­pal­ve­lu. Mi­tään ei tar­vit­se asen­taa ja kaik­ki toi­mii net­ti­se­lai­mel­la. Syö­tät vain saa­masi käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja jär­jes­tel­mä on heti käy­tet­tä­vis­säsi.

Kaik­keen tä­hän saat hen­ki­lö­koh­tais­en opas­tuk­sen. Ota yh­teyt­tä ja pan­naan hom­ma käyn­tiin!

Ota yhteyttä

Tutustu ominaisuuksiin

Maai­lman nopein kustannus­arvio

Auto­kor­jaamo.fi kor­jaamo-ohjel­mis­ton toi­min­nal­li­suus pe­rus­tuu au­ton­val­mis­tajien mää­rit­tä­miin huolto- ja kor­jaus­töi­den si­säl­töi­hin ja ohje­ai­koi­hin. Näet heti myös tar­vit­ta­vien osien saa­ta­vuu­den ja net­to­hin­nat.

Teet muu­ta­mas­sa se­kun­nis­sa omiin hin­toi­hi­si pe­rus­tu­van am­mat­ti­mai­sen kus­tan­nus­ar­vion – työ­suo­rit­teet ja vara­osat eri­tel­tyi­nä sekä tulos­tat tai toi­mi­tat sen säh­köi­ses­ti asiak­kaal­lesi.

Työkalenteri

Käy­tös­säsi on monen mie­les­tä mark­ki­noi­den paras säh­köi­nen työ­ka­len­teri. Näet yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä päi­vän, vii­kon tai kuu­kau­den ti­lan­teen ja täyt­tö­as­teen me­kaa­nik­ko­koh­tai­sesti. Halu­tes­sasi asiak­kaasi voi­vat va­ra­ta erik­seen va­lit­se­mia­si va­pai­ta ai­ko­ja suo­raan verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Kor­jaa­mo-ohjel­mis­to las­kee tar­vit­ta­van ajan työl­le tai mää­rä­ai­kais­huol­lolle au­to­val­mis­ta­jan an­ta­mien ohje­ai­ko­jen ja kor­jaa­mo­koh­tais­ten ase­tus­ten mu­kai­ses­ti ja näyt­tää koko­nais­ajan kalen­te­ri­nä­ky­mäs­sä.

Ohjeaikojen kompensointi

Auto­val­mis­ta­jien työ­si­säl­löt ja oh­je­ajat ovat käy­tös­sä­si il­man lisä­hin­taa. Oh­jel­mis­to pois­taa auto­maat­ti­ses­ti ohje­ai­ko­jen pääl­lek­käi­syy­det, esi­mer­kik­si jar­ru­töi­den yh­tey­des­sä. Näin si­nun on help­po jat­kaa kus­tan­nus­ar­vion muok­kaus­ta val­miik­si las­ke­tun koko­nais­ajan poh­jalta.

Omien hinnoittelu­ehtojen asettaminen

Korjaamo­yritys te­kee itse kaik­ki pää­tök­set hin­noit­te­lun osal­ta. Ase­tat työ­si tun­ti­hin­nan ja omat ker­toi­me­si au­ton­val­mis­ta­jil­ta tu­le­vil­le oh­je­ajoil­le se­kä paik­ka­kun­ta­koh­tai­sil­le osien hin­noil­le. Ase­tus­ten jäl­keen, kor­jaa­mo-oh­je­lmis­to te­kee las­kel­mat au­to­maat­ti­sesti ha­lua­mal­lasi ta­val­la. Tie­ten­kin voit aina muut­taa hin­to­ja vie­lä kus­tan­nus­ar­vio­vai­hees­sa.

Helppoa varaosien tilaaminen

Autokorjaamo.fi -korjaamo-oh­jel­mis­ton käyt­tä­jä­nä pää­tät itse mis­tä tar­vit­se­ma­si vara­osat ti­laat. Pal­ve­lum­me tar­joaa kui­ten­kin erit­täin hel­pon ta­van ti­la­ta työ­mää­räyk­seen kuu­lu­vat vara­osat na­pin pai­nal­luk­sella. Tai jopa täy­sin auto­maat­ti­sesti.

Sähköinen huoltoseloste

Mekaa­nik­kosi tai työn­­joh­ta­ja täyt­tää säh­­köi­sen huol­to­­se­los­teen ja se tal­len­tuu kor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton si­säi­­seen huol­to­­kir­jaan. Kun auto seu­raa­van ker­ran tuo­daan huol­­toon, voi hel­pos­ti tar­kis­taa edel­lisi­llä ker­roil­la teh­ty­jen töi­den si­säl­löt. Ajo­neu­vo­koh­tai­nen huol­to­kir­ja on kaik­kien kor­jaa­mo-oh­jel­mis­toa käyt­tä­vien yri­tys­ten näh­tä­vis­sä – toki il­man yri­tys­koh­tai­sia tiet­oja.

Asiakas­rekisteri

Löydät asiak­kaasi kä­den kään­­tees­sä ni­mel­lä, au­ton re­kis­te­ri­­tun­nuk­­sella tai mil­lä ta­han­sa tal­let­­ta­mal­­lasi tie­dolla. Uusien asiak­­kai­den tie­dot voit li­sä­tä hel­­pos­ti itse tai edul­li­sen Traficom-lisä­­pal­ve­lun kaut­ta. Asia­kas­­tie­dot var­muus­­ko­pi­oi­­daan au­to­­maat­­ti­ses­ti kor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton pil­veen. Kor­jaa­mo-oh­jel­mis­­ton asia­kas­­re­kis­teri täyt­tää ylei­sen tie­to­­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­­muk­set.

Oikeat voiteluaineet – automaat­tisesti

Autokorjaamo.fi -tieto­kanta an­taa au­to­maat­ti­ses­ti rekis­te­ri­nu­me­ron pe­rus­teel­la oi­kean moot­to­ri­öljyn tyy­pin ja tar­vit­ta­van täyt­tö­mää­rän. Va­lin­ta ei voi­si olla hel­pom­paa!

Käyttämiesi kemikaalien käyttö­turvallisuus

Auto­korjaamo.fi -kor­jaa­mo-oh­jel­mis­ton käyt­tä­jä­nä auto­kor­jaa­mo saa ilman lisä­mak­sua käyt­töön­sä yli 500 eri­lai­sen kemi­kaa­lin re­kis­te­rin – eli kaik­ki viran­omais­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät käyt­tö­tur­val­li­suus­tie­dot­teet.

Valit­set käyt­tä­mä­si ke­mi­kaa­lit, teet nii­den ris­ki­ana­lyy­sit ja tal­len­nat tar­vit­ta­vat laki­sää­tei­set do­ku­men­tit vi­ran­omais­nä­ky­mään.

VIN Check

VIN Check on esi­mer­kki työ­tä­si hel­pot­ta­vis­ta li­sä­mak­sul­li­sis­ta työ­ka­luis­tam­me. VIN Check ha­kee VAG-kon­ser­nin au­to­­merk­kien ja -mal­lien tar­kat tek­ni­set omi­nai­suu­det ja yh­teen­so­pi­vien lisä­va­rus­tei­den tie­dot. Vara­osia ha­kies­sa­si VIN Check näyt­tää auto­maat­ti­ses­ti oi­keat vaih­to­eh­dot.

Huoltovideo

Korjaamo-ohjel­mis­tol­­lam­me voit lä­het­tää asiak­­kaal­le­si pu­he­­li­meen tai säh­kö­­pos­tiin lin­kin me­kaa­­ni­kon ku­vaa­­maan ly­hy­een vi­de­oon, jos­sa hän ker­too au­ton kun­nos­ta ja eh­do­­te­tuis­ta lisä­­töis­tä. Ope­­tel­lun ru­tii­nin avul­la tar­koi­­tuk­seen va­ra­tun lait­teen käyt­tö on help­poa ja luon­te­vaa. Tar­vit­taes­sa vi­deon si­jaan voi lä­het­tää myös kuva­vies­tejä.

Integroitu maksupääte

Korjaamo-ohjelmiston käyt­tä­jil­le on tar­jol­la mark­ki­noi­den help­po­käyt­töi­sin in­te­groi­tu mak­su­pää­te – lai­tat vain vir­ta­joh­don sei­nään, odo­tat muu­ta­man mi­nuu­tin ja voit ve­loit­taa asiak­kai­tasi. Mak­­su­jen osit­ta­mi­nen on­nis­tuu hel­­pos­ti. Kuten myös hy­vi­tyk­set ta­kai­­sin kor­til­le. Mak­su­päät­teen käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­set. Kor­jaa­mo­asiak­kaam­me ovat sääs­tä­neet jopa kym­me­niä tu­han­sia eu­roja mak­sun­­vä­li­tyk­sen vuo­si­ku­luis­sa.

Riskitön kuluttajalasku

Käy­tös­säsi on ku­lut­ta­ja­las­ku­tus­pal­ve­lu. Pal­ve­lu tar­kis­taa asiak­kaa­si luot­to­tie­dot se­kun­neis­sa. Kor­jaa­mo­yri­tys saa ra­hat kah­den työ­päi­vän si­säl­lä ja vas­taa­vas­ti asiak­kaa­si saa ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa tai mah­dol­li­suu­den mak­saa eris­sä. Kor­jaa­mol­le­si pal­ve­lun kus­tan­nus on kort­ti­mak­sun luok­kaa.

Verkkolasku

Yritys­asiak­kail­la on laki­sää­tei­nen oi­keus saa­da kaik­ki vas­taan­ot­ta­man­sa las­kut verk­ko­las­kui­na. Kor­jaa­mo-oh­jel­mis­tos­sa on verk­ko­las­ku­tus­pal­ve­lu si­sään­ra­ken­net­tu­na. Saat pal­ve­lun käyt­töö­si hy­väk­sy­mäl­lä käyt­tö­eh­dot ja me hoi­dam­me so­pi­muk­set kun­toon puo­les­tasi. Voit ha­lu­tes­sa­si ot­taa li­säk­si käyt­töön pa­pe­ri­las­ku­jen tu­los­tus- ja pos­ti­tus­pal­ve­lun.

Vakuutus­yhtiö­laskutus

Vakuutus­yhtiöiden laskut­ta­mi­nen on help­poa. Oma­vas­tuun ja ar­von­lisä­vero­kan­to­jen las­kut­ta­misen voi teh­dä erik­seen eri osa­puol­ten kes­ken yh­del­lä työ­mää­räyk­sellä. Nä­ky­mä on vi­su­aali­ses­ti sel­keä ja kor­jaa­mo­yrit­tä­jille no­pea käyt­tää kai­kis­sa eteen tu­le­vis­sa ti­lan­teis­sa oli­pa ky­sees­sä yk­sityis­hen­kilö tai yri­tys­asia­kas.
Autokorjaamo.fi korjaamo-ohjel­misto on jo sel­lai­senaan hyö­dyl­li­nen koko­nai­suus digi­taa­lisia työ­ka­lu­ja. Ha­lu­tes­sa­si saat kaut­tam­me mark­ki­noi­den edul­li­sim­mil­la hin­noilla myös lisä­pal­ve­lui­ta, kuten HaynesPro, ESI[tronic] ja Autodata.
Haynespro Workshopdata™ on tieto­pankin laajin versio, joka sisäl­tää moni­merkki­korjaa­moiden tarvit­semat tiedot kuten korjaus­ohjeet, säätö­arvot, määrä­aikais­huoltojen viral­liset sisällöt, auton­valmis­tajien viral­liset ohje­ajat, moottorin­ohjauksen ja mukavuus­sähkön sähkö­kaaviot, vian­haku­oppaat, yleisim­pien vika­tapaus­ten tieto­pankin, valmis­tajien tek­niset tie­dot­teet ja tiedot takaisin­kutsuista. Auto­korjaamo.fi-käyttäjät saavat kaiken tämän erittäin edul­lisesti.
Bosch ESI[tronic 2.0 Online -diag­nos­tiik­ka­oh­jel­mis­to tar­joaa kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot tehok­kaa­seen ja am­mat­ti­mai­seen ajo­neu­vo­jen huol­toon, diag­no­soin­tiin ja kor­jauk­seen. Kor­jaa­mot voi­vat tar­vit­taes­sa os­taa li­sens­sin mo­du­laa­ri­siin oh­jel­mis­to­pa­ket­tei­hin. Oh­jel­mis­to pä­ivit­tyy jat­ku­vas­ti taus­tal­la lisä­ten tie­toja ajo­neu­vois­ta, joten sen kat­ta­vat tie­dot ovat aina ajan ta­salla.
Autodata on Suo­men joh­ta­va tek­nis­ten tie­to­jen tar­joa­ja au­to­teol­li­suu­den jäl­ki­mark­ki­noil­le ja tar­joaa kat­ta­vat tek­ni­set tie­dot 99 % lii­ken­tees­sä ole­vis­ta ajo­neu­vois­ta. Va­lit­se kat­ta­vin Diagnostic & Repair -versio tai huol­toi­hin ja yllä­pi­toon riit­tä­vä Service & Maintenance.