MAAILMAN PARAS
KORJAAMO-OHJELMISTO

Kaiken­kokoisille auto­korjaamoille!

Auto­korjaamo.fi on moni­puolinen kor­jaamo-ohjel­misto, josta löy­ty­vät kaik­ki auto­kor­jaamo­yri­tyksen tar­vit­semat digi­taaliset työkalut.

Ohjelmiston käyt­tä­jänä pys­tyt tar­joa­maan alan pa­rasta asia­kas­ko­ke­musta ensim­mäi­sestä kus­tan­nus­ar­vios­ta – aina kat­ta­viin mak­su­ta­poi­hin as­ti. Ohjel­mis­to auto­ma­ti­soi mon­ta oman kor­jaa­mo­si kan­nal­ta olen­nais­ta toi­mis­to­työn vai­het­ta. Näin sääs­tät aika­si tuot­ta­vaan työ­hön ja sääs­tät sel­vää ra­haa.

Kor­jaamo-ohjel­mis­ton hin­ta on vain 37 euroa kuu­kau­dessa (sis. alv).

Tar­joam­me nyt 6 kuu­kau­den ilmai­sen ko­kei­lun uusil­le käyt­tä­jil­le!

»  Digi­ta­li­soi kor­jaa­mo­si toi­mis­to­ru­tii­nit

»  Va­pau­ta ai­ka­si tuot­ta­vaan työ­hön

»  Työ­mää­räyk­set ja huol­to­se­los­teet no­peas­ti

»  Säh­köi­nen työ­ka­len­te­ri

»  Asia­kas­his­to­rian tal­len­nus pil­veen

»  Kuva­vies­tit ja vi­deo­tal­len­teet suo­raan asiak­kaalle

»  Suo­rat lin­kit merk­ki­koh­tai­siin huol­to­kir­joi­hin

»  Las­ku­tus ja mak­su­pääte

»  Myös va­kuu­tus­yhtiö­las­kujen kä­sit­tely

Vapauta ai­ka­si tuottavaan työhön

Korjaamo-ohjel­mis­ton tu­lisi hel­pot­taa ja no­peut­taa kor­jaa­mo­yrit­tä­jän toi­mis­to­ru­tii­neja niin, että aika sääs­tyy tuot­ta­vaan työ­hön. Va­kuu­tam­me, että Auto­kor­jaa­mo.fi -kor­jaa­mo-ohjel­mis­tom­me on par­haim­mil­laan nimen­omaan tässä.

Työ­vai­heet ete­nevät kor­jaa­mo­yri­tyk­selle so­pi­vas­sa loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­sessä. Ja oh­jel­mis­to huo­leh­tii sau­mat­to­masti ja il­man vii­vei­tä useis­ta tie­to­hauis­ta – esi­mer­kik­si sil­loin kun pi­tää ha­kea rekis­te­ri­nu­me­rol­la asiak­kaan au­ton huol­lon si­säl­tö ja ohje­ajat sekä tar­vit­ta­vat vara­osat.

Us­kal­lam­me sanoa, että kus­tan­nus­ar­vi­om­me on no­pein maa­il­mas­sa. Ja nap­pia pai­na­mal­la se myös muut­tuu työ­mää­räi­mek­si. Vara­osa­tilauk­set voit ha­lu­tes­sasi auto­ma­ti­soi­da. Ja käy­tös­sä­si on mark­ki­noi­den par­haat työ­se­los­teet asiak­kail­le­si tu­los­tet­ta­vak­si ja au­ton työ­his­to­riaan tal­len­net­ta­vaksi. Maks­ui­hin ja las­ku­tuk­seen voit käyt­tää eri vai­hto­eh­toja, jotka myös tai­pu­vat kaik­kiin käy­tän­nön ti­lan­tei­siin – myös va­kuu­tus­yh­tiöi­den las­kut­ta­mi­seen.

Jarin Video­corner avaa kor­jaa­mo-ohjel­mis­ton toimintaa

Helppo ja nopea käyt­töön­otto

Auto­korjaa­mo.fi kor­jaamo-oh­jel­mis­to on ny­ky­ai­kai­nen pil­vi­pal­ve­lu. Mi­tään ei tar­vit­se asen­taa ja kaik­ki toi­mii net­ti­se­lai­mel­la. Syö­tät vain saa­masi käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja jär­jes­tel­mä on heti käy­tet­tä­vis­säsi.

Kaik­keen tä­hän saat hen­ki­lö­koh­tais­en opas­tuk­sen. Ota yh­teyt­tä ja pan­naan hom­ma käyn­tiin!

Ota yhteyttä

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!